استفاده از مواد آلی معدنی در تغذیه گاوهای شیری

توصیه های تغذیه ای برای گاو های شیری

با توجه به افزایش توان تولیدی گاوهای شیری برای تولید شیر، نیازهای دام به مواد معدنی کم نیاز هم تحت تاثیر قرار گرفته است که می توان با استفاده صحیح از مقادیر آنها در جیره از لنگش جلوگیری یا وقوع آن را کمتر کرد. مواد معدنی کم نیاز مانند منگنز برای تاندون ها، مفاصل و تراکم استخوان ضروری است. عنصر روی برای پوست و ترمیم زخم ها، مس برای بافت پیوندی و ترمیم بافت خط سفید سم، همچنین مس، روی و کبالت برای استحکام اجزای سم، تولید و نگهداری پوست ضروری هستند. این عناصر همچنین در سیستم ایمنی در بافت سم نقش به سزایی دارند. در آزمایشی که Moore و همکاران در سال 1989 انجام داد، ناهنجاریهای سم در گاوهایی که با کمپلکس روی-متیونین تغذیه شده بودند، کمتر بود. در آزمایش  Nocek و همکاران در سال 2000 درصد وقوع لنگش در گاوهایی که از ترکیب Four plex  استفاده کرده بودند به طور معنی داری کاهش یافت.

استفاده از مواد آلی معدنی در تغذیه گاوهای شیری

توصیه های حال حاضر برای تغذیه مواد معدنی کم نیاز در گاوهای شیری، نیازهای واقعی را پوشش نمی دهد. همچنین لنگش تنها به دلیل ناهنجاری های سم ممکن است نباشد و برخی موارد مانند افت مصرف خوراک، تنش حرارتی و دوره بهبود از بیماریها هم می تواند منجر به لنگش شود. استفاده از منابع آلی مواد معدنی مانند محصولاتی که مواد معدنی کم نیاز با اسیدهای آمینه کیلات شده اند، از قابلیت دسترسی بالایی (Bioavailability  ) برای دام برخوردار هستند چون در سطح روده به مقدار زیاد جذب می شوند و با سایر مواد معدنی برای جذب در مکان جذب رقابتی ندارند زیرا از جایگاه جذب اسیدآمینه جذب می شوند.

استفاده از منابع آلی مواد معدنی در تولیدات دامی رضوان

کمیته فنی و تحقیقات واحد تولیدی خوراک دام رضوان با مطالعه و بررسی مقالات مفید و به روز در ارتباط با استفاده از اشکال آلی مواد معدنی کم نیاز و مهم در تغذیه گاوهای شیری، در فرمولاسیون تولیدات خود از منابع آلی عناصر سلنیم، روی، مس و مگنز بهره می برد تا با بهبود بخشی کیفیت جیره گاوهای شیری، از بروز مشکلاتی که در راستای کمبود عناصر کم نیاز و ضروری ممکن است پیش آید، جلوگیری شود.


رفرانس: نشریه علمی آموزشی خبری دام و طیور
تاریخ ارسال: دوشنبه 29 شهريور 1395