نظرسنجی

لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در ارائه خدماتی بهتر یاری کنید.

1) آیا وضعیت ارسال اطلاعات درخواستی شما از لحاظ زمانی مناسب می باشد؟
خوب
متوسط
ضعیف
2) کارشناسان شرکت تا چه حد به ارائه مشاوره مطلوب پرداخته اند؟
خوب
متوسط
ضعیف
3) اطلاعات فنی ارائه شده در سایت را تا چه حد مطابق با انتظارات خود می یابید؟
خوب
متوسط
ضعیف
ارسال نظر نمایش نتایج